Wendy Shay – Psalm 35 Ft Sarkodie & Kuami Eugene (Lyrics Video)

Wendy Shay – Psalm 35 Ft Sarkodie & Kuami Eugene (Lyrics Video)

Intro
Its Wendy Shay on the beat
And they call me Eugene haa
Oh yeahhhhh
What else haba
Shee roockstar
Rufftown records

1st verse
Today u see my glory
But u don’t even know my story
U no see my journey
So why are u counting my money
In Ghana when God bless u
Dem dey try demma best to kill u
Why u wan me to die
U don’t know say abi God’s child

Chorus:
Ewuradee mesere woa se wangye me a omo beku me
Meser3 wo o me su fr3 o meser3 o papaei
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me

Agyanka agya Nyame ne wo
Wo na wontonko na wo nda
Eny3 wo na wogye Daniel 3braa na )da gyata bu) ni Mu no
Mefr3 woa gyeme so 3
And deliver me from danger
In Ghana when God bless u
Dem dey try demma best to kill u
Why u wan me to die
U don’t know say a bi Gods child

Chorus:
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me
Meser3 wo o me su fr3 o meser3 o papaei
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me

3rd verse
Nea y3nim a ne pull him down
Nti obia kyin ko p3 Visa
3to dabia na mewer3 aho o
Babiaa mefiri de3 y3np3 nnipa
Stabbing u at the back na osre wanim
Owia )se y3b3 di de3n ?
Y3bedi nkunim
No Matter what dem go
do u were born to win
I wonder why med) wo o
Na wo s3i me din
ee efie beyie sheshe shee
End3 we wie ebeyeyie
Anaa me ndane bandanna
So when they talk ago shatta
Cos my country’s cantanta
They make the people dey halla 2x

Chorus:
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me
Meser3 wo o me su fr3 o meser3 o papaei
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me

Rap:
What else huh
Bone ben na ma y3 mo?
Mesr3 me nyankopöng s3 onfa mo bone nky3 mo
Twediampong na wakyer3 me nti l no Dey fear devil
Otanfo no tu meso sa a Menim s3 woa wo b3ko
Mehye ase3 yese mentse br)fo nti mede3 menkaho
Ghanah ha yiaa me hit nti me mmre b3 pa ho
Makogye BET MTV nso ab3kaho
Afei y3nko ka na mentie
Yese bosom batah ah!
Eni3 bosom a wodaso ta mekyie
Bomoden bra Utv na me nhw3 wenim
Nea mep3s3 meka kyer3 menuanom
Ghanafuo) e
Obi b) moden a meboa na )nk) ne nim
Na wonyonko da ne wo da
Nka wo nua ne me a
Enanka bibi nia
Nka wo b3 tai mekyi
S3 wonua baa bi ware me a
But today be today
Me nua baa Wendy shay
Enka ontanfo nanka daa wo twi mini Coupé
Na 3nso adie3 Nyame p3 no na 3ba ba Mu
Nyankopong se Range 3noa na wob3 damu
Nea nnipa b3y3 biaa ma 3ma obiaa mu wabamu
Asorokyee no 3bob) s3 de3n a wo b3fa mu now!

Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me
Meser3 wo o me su fr3 o meser3 o papaei
Ewuradee mesere woa Se wangye me a omo beku me

Jamie

Call the classic man on +233542793417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button